Výsledky přijímacího řízení 2014 pro školní rok 2014/15

Výsledky budou zpřístupněny nejpozději 23. dubna 2015 17:00 hod.

Pro zjištění individuálních výsledků - klikněte zde -  potřebujete tyto přístupové údaje:

  • registrační číslo (bude uchazeči přiděleno v den přijímací zkoušky)
  • datum narození (zadává se ve tvaru D.M.RRRR, bez mezer)

Důležité informace!

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (tj. kladná rozhodnutí) se oznamují nikoli písemně, nýbrž pouze zveřejněním zde pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a též zveřejněním seznamu na hlavních vstupních dveřích do budovy školy.

Dnem zveřejnění výsledků začíná přijatým uchazečům běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků, tj. termín odevzdání je 9. 5. 2015 včetně. Zápisový lístek odevzdejte v kanceláři školy (v pracovních dnech 7:00 - 15:30) nebo jej zašlete na adresu školy. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (s výjimkou přijetí na základě odvolání).

V případě umístění na xx. místě a níže v pořadí uchazečů může v souladu s § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zákonný zástupce zastupující účastníka řízení využít možnosti se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení na naši školu  vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 24. dubna 2014 od 7:15 do 17:00 hod. v kanceláři školy. Ve stejný den lze i osobně převzít písemná rozhodnutí o nepřijetí. S formulací odvolání vám poradíme. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučenou poštou.

Očekáváme, že i po odevzdání zápisových lístků bude ještě dostatečná kapacita pro přijetí dalších uchazečů, proto doporučujeme všem, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati, aby se odvolali do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Lze předpokládat, že většina z nich bude dodatečně přijata na odvolání. 

 

Našim studentům je vypláceno prospěchové stipendium za každé pololetí ve výši 300 Kč měsíčně (prospěch 1,00) nebo 200 Kč měsíčně (prospěch s jednou dvojkou).