Školská rada

Seznam členů školské rady 

jménotelefon

jmenován/a
(zvolen/a)

Mgr. Jiří Dobeš
trebicmartin@volny.cz
+420 728 133 220za zřizovatele
Mgr. Jakub Holík 
holik.j@seznam.cz
+420 731 546 509za zřizovatele
Mgr. Michaela Juránková
JurankovaMichaela@seznam.cz
+420 605 865 072za pedagogy
Mgr. Drahomír Havlíček
drahomirhavlicek@seznam.cz
+420 731 086 053za pedagogy
Stanislav Kovář
stanislavkovar@seznam.cz 
+420 739 323 414
za studenty a rodiče
Zuzana Palátová
zuzanapalatova@seznam.cz 
+420 731 259 420
za studenty a rodiče

Jednací řád školské rady při Katolickém gymnáziu, Třebíč 

Školská rada je zřízena v souladu s ustanovením § 167 a §168 zákona č. 561/04 Sb. (dále jen školský zákon), a to rozhodnutím ředitele ze dne 28. listopadu 2005.

Čl. 1
Školská rada (dále jen Rada) se při své činnosti řídí ustanoveními školského zákona v platném znění.

Čl. 2
Školská rada je orgán školy umožňující zřizovateli, zákonným zástupcům neletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3
Rada se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady, nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné. U jmenovaných členů Rady vzniká jejich členství okamžikem jmenování, u volených členů okamžikem jejich zvolení.

Čl. 4
U jmenovaných členů Rady zaniká jejich členství odvoláním, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena Rady pro úmyslný trestný čin, zrušením Rady a uplynutím období, na něž byli jmenováni.U volených členů Rady zaniká členství uplynutím volebního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena Rady pro úmyslný trestný čin a zrušením Rady.

Čl. 5
Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání Rady svolává její předseda, první zasedání Rady svolává ředitel školy. Rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád, zvolí svého předsedu a zapisovatele. K schválení jednacího řádu je třeba nadpoloviční většiny všech členů Rady.

Čl. 6

Školská rada plní úkoly podle ust. § 168 školského zákona:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
c) schvaluje školní řád, příp. stipendijní řád a navrhuje jejich změny;
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok a vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení;
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Kromě pravomocí svěřených Radě § 168 školského zákona je Rada povinna projednávat všechny podněty a návrhy zřizovatele, zletilých studentů, zákonných zástupců nezletilých studentů, členů Rady, pedagogických pracovníků školy i ředitele.


Čl. 7
Ředitel školy, nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání Rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit Radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel Radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 8
Program zasedání navrhuje předseda. Při stanovení programu vychází předseda z povinností uložených Radě zákonem a z podnětů a návrhů zřizovatele, zletilých studentů, zákonných zástupců nezletilých studentů, členů Rady, pedagogických pracovníků školy, ředitele školy a dalších osob. Předseda Rady nejméně týden před zasedáním Rady zajistí předání podkladů, které bude Rada projednávat. Pokud nebude dodržena týdenní lhůta a některý člen Rady poukáže na nedostatek času k prostudování předložených materiálů, nemůže být o nich hlasováno dříve než po uplynutí 7 dnů od jejich doručení všem členům Rady.

Čl. 9
Rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů Rady. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů při schvalování jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního řádu, stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se Rada usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 10
O schválení dokumentů uvedených v čl. 6 b) - d) rozhoduje Rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud Rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Nebude-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud Rada dokumenty neprojedná do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel školy.

Čl. 11
O jednání Rady pořizuje zápis pověřený člen Rady. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem předseda Rady a další člen Rady. Nejméně jednou ročně informuje Rada zřizovatele, žáky školy, zákonné zástupce žáků, pedagogické pracovníky školy a ostatní o své činnosti za uplynulé období.

Čl. 12
Změny, doplňky, nebo vydání nového jednacího řádu podléhá schválení Rady.

Čl. 13
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 24. 11. 2008


Mgr. Hana Polanecká - zapisovatel (k datumu v čl. 13)

Mgr. Jiří Plhoň - předseda (k datumu v čl. 13)

 

Volební řád Školské rady KG